Past Tense Use Was / were

Past Tense Use Past tense için kullanımı - Was / were
Question ? Soru

Singular Tekil

Was I?____ Were you?____Was he?____Was she?____Was it?

Plural Çoğul

Were we?____Were you?____Were they?

Positive Statement Olumlu ifade

I was____You were____He was____She was____It was

We were____You were____They were


Negative Statement Olumsuz ifade


I was not or I wasn’t____You were not or You weren't
He was not or He wasn't____She was not or She wasn't
It was not or It wasn't

We were not or We weren't
You were not or You weren't
They were not or They weren’t

Examples Örnekler

Was / were fiilleri şunlarla kullanılır

Were you an English teacher? İngilizce öğretmeni miydiniz?

Mr Brown was an English teacher. Mr Brown bir İngilizce öğretmeniydi.

I was tired. Yorgundum
She was English. O ingilizdi.
They were at home. Onlar evdeydiler.
It was nine o'clock. Saat dokuzdu.

I was 44. Ben 44 yaşındaydım.
He was two years old. O iki yaşındaydı.
We were learning English. Biz İngilizce öğreniyorduk.
She was teaching English. O İngilizce öğretiyordu.

Was I disturbing you? Seni rahatsız ediyor muydum?
Yes you were. We were very busy. Evet ediyordun. Çok meşguldük.
No you weren’t. We weren't very busy. Hayır etmiyordun. Çok meşgul değildik

Was this your coat? Bu senin montun muydu?
Yes, it was Evet öyleydi
No, it wasn't Hayır değildi.

Examples:Örnekler:

He was a student at the high school. Lisede bir öğrenciydi.
They were workers.
Onlar işçilerdi.
You weren’t / were not a teacher.
Sen bir öğretmen değildin.

She was very beatiful. O çok güzeldi.
Mehmet was very successful at the university. Mehmet üniversitede çok başarılıydı.